افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک

دکتر فلیپ میلر محقق سلامت،متخصص درمانهای طبیعی و فوق تخصص جراحی مغز و اعصاب.او روشی را ابداع کرده است که بدون

دارو وجراحی افزایش قد در سنین بزرگسالی را ممکن کرده است و همچنین این روش به کودکان و نوجوانان کمک میکند برای رشد و

افزایش قد بیشترImage result for ‫افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک‬‎

 

 تحقیقات در مورد افزایش قد چگونه شروع شد؟

   با دیدن اشکهای دخترم آنجلیکا و افسردگی و نا امیدی او به فکر فرو رفتم و دنبال راه چاره ای برای بگرداندن امید و شادی دوباره به
او بودم این انگیزه ای شد تا دست به تحقیقات در ضمینه افزایش قد در سنین بعد از رشد بپردازم طی تحقیقاتم متوجه شدم قبل از من
کسانی دیگری نیز تلاشهایی در این مورد داشته اند اما حاصل تحقیقات آنها توسط شرکتهای چند ملیتی که از فروش قرصها و مکملها و
همچنین وسایل دروغین افزایش قد سود های کلان می برند، مسدود شده است و عموم مردم به آن دسترسی ندارند من با دستیابی به
این تحقیقات و همچنین نتیجه پژوهشهای خودم موفق به کشف متد منحصر به فردی برای افزایش قد در بزرگسالان شدم.
Related image
بیش ﺍﺯ ۹۵ % ﻣﺮﺩﻡ ﺑﯽﺁﻧﮑﻪ ﺧﺒﺮ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻗﻮﺳﯽ ﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﺧﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﻤﺮ ﺁﻧﻬﺎ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﮔﻮﺩﯼ ﻭ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﮕﯽ
ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ . ﺍﮔﺮ ﺭﻭﺷﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺍﯾﻦ ﺧﻤﯿﺪﮔﯽﺩﺭ ﺳﺘﻮﻥ ﻓﻘﺮﺍﺕ ﻭ ﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺑﯿﻦ ﺑﺒﺮﺩ ﻭﮔﻮﺩﯼ ﮐﻤﺮ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﺣﺪ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺧﻮﺩ ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ ، %۱۰۰ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ‏( ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ۵ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ‏) ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ ﻭ ﺍﯾﻦ ﺍﺯ ﻟﺤﺎﻅ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ
ﻃﻮﺭﻗﻄﻊ ﺗﺎﺋﯿﺪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﭘﺲ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ۵ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﻓﺎﺭﻍ ﺍﺯ ﺳﻨﺘﺎﻥ ﺭﺥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ.در روش گرو تالر حرکاتی صدرصد موثر برای
اصلاح گودی کمر گنجانده شده و شما با انجام آن تا ۵ سانتیمتر میتوانید به قدتان اضافه کنید.

واما ﺩﺭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺩﻭﻡ،ﻫﻤﯿﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻮﺿﻌﯽ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ تاثیر ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺯﯾﺎﺩﯼ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﻣﻔﺎﺻﻞ ﻭ

ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ و ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﺭﺷﺪ ﻭ افزایش ﺗﺮﺍﮐﻢ اﺳﺘﺨﻮﺍﻧﯽ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ باﻋﺚ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ . ﺍﯾﻦ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻪ ﺳﻦ ﺷﻤﺎ

ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻶ ﻣﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﻓﺮﺩ ۲۰ ﺳﺎﻟﻪ،ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﺍ ﺣﺪﺍﻗﻞ ۶ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﻭ ﺁﻥﺭاﺗﻀﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ . ﭼﺮﺍ

ﮐﻪ ﺁﻣﺎﺭ  ﺩﻫﺪ . ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻻﯼ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻭ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ۴ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۲۵ ﺳﺎﻝ،ﻣﺎ ﺣﺪ ﺍﻗﻞ ﺭﺷﺪ

حتما بخوانید این آموزش را در فایل چند :  پرفروش ترین گوشی اندرویدی 2016

۳ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ ﺭﺍ ﺗﻀﻤﯿﻦ ﺧﻮﺍﻫﯿﻢ ﻧﻤﻮﺩ .

ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺍﯾﻦ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﻧﻮﺟﻮﺍﻧﯽ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ بیش از ۱۰ ﺳﺎﻧﺘﯿﻤﺘﺮ  ﺩﺭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺭﺷﺪ ﻗﺪ ﺷﻤﺎ ﺗﺂﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬﺍﺭﺩ .

این روش چگونه موجب افزایش طول سایر استخوانها میشود؟

١)هرگاه استخوانی تحت کشیدگی قرار گرفته و فرد از تغذیه مناسب برخوردار گردد فرایند تبدیل diaphysis به epiphsis رخ می دهد
٢)غضروف در میان هر یک از استخوانهای بدن هر فرد قرار می گیرد.برخی از استخوانهای بدن انسان از استخوان با قاعده و برخی نیز از
غضروف ساخته می شوند.افزایش قد انسان تا حدود زیادی به افزایش درازی غضروف بستگی دارد.انجام روزانه حرکات کششی
مخصوص گرو تالر داینامیک به طور ویژه ای به افزایش مقاومت غضروف و تعدیل حرکات بدن و دستیابی به رشد اساسی استخوانها و
افزایش متفاوت آنها منتهی می گردد.
 Image result for ‫افزایش قد با متد گرو تالر داینامیک‬‎
با ترکیبی از حرکات یوگا و کششی،ماهیچه ها هماهنگی یافته،تقویت شده،رشد و توسعه می یابند که این خود به حفاظت از ستون
فقرات و افزایش قد منجر می گردد.در حالی که ماهیچه ها به نحوی شایسته رشد یافته ستون فقرات شروع به رشد کرده و به علت عدم
تراکم ستون فقرات امتداد می یابد.سپس با انجام صحیح و تکمیل حرکات،دیسک های ستون فقرات و همچنین غضروف که بازوها و
پاها و ستون فقرات را در بر دارد به تدریج ضخیم تر می گردند تا این که قد بلندتر و متناسب تر گردد با نجام چنین حرکاتی از اثرات
سودمندی نظیر افزایش قد تا ١٢ سانتیمتر برخوردار خواهید گردید.

ﺍﻣﺮﻭﺯﻩ ﺍﺛﺒﺎﺕ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻤﺮﯾﻨﺎﺕ ﻣﺨﺼﻮﺹ ﻭ ﻣﺸﺨﺺ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻭ ﻣﻮﺛﺮ ﺗﺮﯾﻦ ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ بﺴﯿﺎﺭﯼ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ

ﺑﺎﻭﺭﻧﺪ ﮐﻪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﻭ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ ، ﺍﻟﺒﺘﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﮐﻤﯽ ﺟﺎﯼ ﺑﺤﺚ ﺩﺍﺭﺩ . ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﺳﻨﯿﻦ ﺭﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻌﺪ

ﺍﺯ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺳﻦ ۳۵ ﺳﺎﻟﮕﯽ ﻫﻨﻮﺯ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ ﮐﻪ ﺑﺘﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺍﯼ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﺩﺍﺩ ، ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﺳﻨﯿﻦ

ﺩﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺣﺮﮐﺎﺕ ﺳﺎﺩﻩ ﻭﺭﺯﺷﯽ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻘﺼﻮﺩﯼ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺨﻮﺍﻫﺪ ﮔﺸﺖ . ﺗﻨﻬﺎ ﻭ

ﺗﻨﻬﺎ ﺍﯾﻦ ﺍﻣﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺣﺮﮐﺎت خاص ورزشی ﺍﻣﮑﺎﻥ ﭘﺬﯾﺮ ﺍﺳﺖ .

ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﻣﺮﺩﻡ ﻭﻗﺘﯽ ﻧﺎ ﺍﻣﯿﺪ ﺍﺯ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﻗﺪ ﺧﻮﺩ ﺑﻪ

ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﻣﺮﺍﺟﻌﻪ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ، ﺑﺎ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻫﺎﯼ

ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮐﯽ ﻫﻤﭽﻮﻥ ﻋﻤﻞ ﺟﺮﺍﺣﯽ ﻭ …. ﮐﻪ ﻧﻪ

ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ ﺍﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ

ﻫﻨﮕﻔﺘﯽ ﻧﯿﺰ ﺩﺍﺭﺩ ﺭﻭﺑﺮﻭ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .

borhani
۲۲ دی ۱۳۹۶
16 بازدید